top of page

Koulutusyhteistyö

KOULUTUSYHTEISTYÖ
SMACCin ja yritysten yhteistyömuotoja koulutuksessa ovat työelämälähtöiset opintojaksot, opiskelijoiden yrityksille suorittamat kandidaatin- ja diplomityöt, väitöskirjatutkimukset sekä yrityksille räätälöidyt täydennyskoulutukset.
KANDIDAATINTYÖ

Opinnäytetyöt ovat yksi vakiintuneimmista yritysten, yliopiston ja opiskelijoiden välisistä yhteistyömuodoista. Yrityslähtöiset aiheet kandidaatintöissä tukevat opiskelijan motivaatiota, oppimista ja työelämävalmiuksia.  SMACC toivookin, että yritykset ovat kiinnostuneita tarjoamaan aiheita opinnäytetöihin. Yhteistyö voi parhaimmillaan tuoda yrityksille uusia oivalluksia tai olla tehokas keino varmistua opiskelijan osaamisesta ennen diplomityön teettämistä tai rekrytointia.

KONETEKNIIKAN TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ- JA HARJOITTELUKURSSI

 

Konetekniikan työelämäyhteistyö- ja harjoittelukurssilla tavoitteena on lisätä opiskelijoiden työelämävalmiuksia vahvistamalla Konetekniikan koulutusohjelman työelämäkytkentää ja harjoittelukäytänteitä teknologiateollisuuden yrityksissä.


Tärkein osa kurssin toteutusta on yrityksessä tapahtuva työssäoppimisjakso, jonka aikana opiskelija osallistuu valittuun kehityshankkeeseen yhteistyöyrityksessä työskennellen.


Yritysten toivotaankin tarjoavan todellisia ja aidosta tarpeesta nousevia kehittämistehtäviä, joiden parissa opiskelijat saavat käytännön työkokemusta ja pääsevät soveltamaan osaamistaan aidoissa työelämätilanteissa. 

DIPLOMITYÖ

Diplomityö on maisteritutkinnon akateeminen opinnäyte, jossa opiskelija hyödyntää laajalti maisteriopintojen aikana hankkimiansa tietoja ja taitoja tietyn ongelman ratkaisussa.


Diplomityön tekeminen yrityksessä antaa opiskelijalle kokemusta omaan alaan liittyvistä työelämän tehtävistä. Työn aiheiksi sopivat erilaiset suunnittelu-, kehitys- tai tutkimushankkeet, joiden avulla yritykset voivat ratkaista toimintaansa liittyviä haasteita. Diplomitöiden teettäminen voi toimia yritykselle tehokkaana rekrytointikeinona. Yritys voi testata itselleen sopivia potentiaalisia uusia työntekijöitä. SMACC toivookin yrityksiltä runsaasti aihe-ehdotuksia, sillä suurin osa opiskelijoista tekee diplomityönsä yritykseen.

TOHTORIKOULU DSII

TAU:n tohtorikoulu DSII (Doctoral School of Industrial Innovations) yhdistää teollisuuden tarpeet ja akateemisen tutkimuksen uudella tavalla. DSII-mallin mukaan tohtoriopiskelija on työsuhteessa yliopistoon, mutta tohtoriopiskelija voi työskennellä osan ajasta yrityksen tiloissa. Tutkimuksen aihe tulee yritykseltä. Yrityksen rahoitus väitöstutkimuksessa kattaa osan palkkakustannuksista. Kokeellisen tutkimuksen kustannukset sovitaan erikseen. Työllä on ohjaajat sekä yliopistolta että yritykseltä. Sopimus väitöstutkimuksen tekemisestä tehdään neljäksi vuodeksi.

ELINIKÄINEN OPPIMINEN

SMACC ja SMACCin kanssa yhteistyössä toimivat koulutusorganisaatiot auttavat tunnistamaan yksilöiden ja koko organisaation kehitystarpeet ja suunnittelevat koulutusohjelmia, jotka tuottavat osallistujille kestävää osaamista ja konkreettisia oppeja. SMACC tarjoaa apua digitaalisen liiketoimintaosaamisen kehittämiseen, asiantuntijuuden syventämiseen ja uusien teknologioiden hyödyntämiseen.

bottom of page